ISTORIC        STRUCTURA SPITAL         

 

 

 

SERVICII MEDICALE            ECHIPA MEDICALA 

 

 

 

 

SERVICII AMBULATORIU          APARATURA MEDICALA LABORATOR  

 

 

 

 

APARATURA MEDICALA CABINET MEDICINA INTERNA

 

PROGRAM DE LUCRU PENTRU PERSONALUL INCADRAT IN UNITATE  

 

STATISTICA, INTERNARI, EXTERNARI SI CONSULTATII 

 

FUNCTII SENSIBILE IN CADRUL UNITATII     SPECIALIZARI SI COMPETENTE